හිරිතල


උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය :
Dioscorea opposititolia var opposititolia

උද්භිද කුලය :
Dioscoreaceae
ඖෂධීය හා පෝෂණීය ගුණ
රක්ත උෂ්ණය අඩු කරයි. / යටි පතුල් පැලීම සුව කරයි.
ආහාර ලෙස සකස් කර ගන්නා අාකාරය හා ඖෂධීය ප්‍රයෝගය
1. හිරිතල පිටි කිරි

  • පළමුව හිරිතල අලයක් හොඳින් සෝදා කුඩා පෙති වලට කපා මද අව්වේ දින 02 ක් පමණ වියළා ගන්න. වියැලුණු හිරිතල පෙති වංගෙඩියේ දමා කොටා හලා ගෙන පිටි බවට පත් කර ගන්න. එසේ සකසා ගත් හිරිතල පිටි තේ හැන්දක් රත් කළ එළකිරි අඬු කෝප්පයක් සමඟ මුසු කරන්න.
මෙය දිනකට දෙවාරයක් බැගින් දිගු කාලීනව බීමට දීමෙන් රක්ත ඌෂ්ණ රෝගය හා ඒ නිසා සිදුවන යටි පතුල් පැලීම සුව කරවයි. උෂ්ණයට උෂ්ණය කැපී යන බව දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ පිළිගත් මතයක් නිසා හිරිතල උෂ්ණ වීම රක්ත උෂ්ණය සුව කිරීමට හේතුවකි.
 

(දමයන්ති ගොඩමුල්ල මහත්මිය - "සුවසෙත ගෙන දෙන දේශීය අල බෝග")