හුළංකීරීයා / Hulankeeriya
බුත්සරණ / Buthsarana
හබරල / Habarala
ගෝනාල / Gonala
කටු අල / Katu Ala
සෙවෙල් අල / Sewel Ala
කිරි අල / Kiri Ala
රැල්බුරුල්ලා / Relburulla
හිරිතල / Hirithala
කිඩාරන් / Kidaran
නාට්ටාල / Nattala
ඉනි අල / Ini Ala
දන්දින / Dandina
ඉසුරු අල / Isuru Ala
වෙල් අල කොළ / Wel Ala Kola
මව් අල / Mau Ala